Mała Konstytucja LSO

 

 

Mała

 

 

Konstytucja

 

 

Liturgicznej

 

 

Służby


Ołtarza

Stworzona w celu zreformowania systemu ministranckiego.

LSO Łęczyca

 


 

Preambuła

 

 

 

„Boska moc ukryta

Przed prostym ludem

Co wierzy w łaskę nieba

By w dzień każdy przyjmować

Święte ciało i krew

W postaci chleba i wina

A ta woń ziół i kadzidła

W gęstym kłębie dymu

Łączy lud litanią do królewskiego serca

Zaś ja służąc w białej szacie

Pochylam głowę przed Tabernakulum

Bo chcę czcić ten święty majestat

Co od lat wielu mnie prowadzi

Przez życie trudne i krótkie

By nieść świadectwo prawdzie

By słowem boskim przemawiać

Do serc ludzkich niepokornych

Póki tylko dam radę

póki starczy mi sił i młodości

służąc ku boskiej chwale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Służyć chcę Tobie – wyznanie ministranta”  - Shade

 

 

 

                                            

Rozdział I : Głos i opinia ministranta

 

Art. 1.  Ministrant powinien zabierać głos w różnych sprawach dotyczących wyznaczania obstawy na różne Uroczyste Liturgie.


Art. 2. Ministrant powinien wyrażać opinie na temat osób sprawujących funkcje Prezesa
i W-ce Prezesa wyłącznie na zbiórce, na forum całej wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

Art. 3. Każdy ministrant i moderator winien jest przestrzegać kultury dyskusji,
 tj. nie przerywać wypowiedzi osobie, która wygłasza swoją opinię na dany temat.

 

Art. 4. Gdy ministrant chce coś powiedzieć winien jest podnieść rękę do góry i spokojnie czekać na swoją kolej.

 

Art. 5. Nikogo nie wolno zmuszać do zmiany własnej, prywatnej opinii.

 

Art. 6. Każdy ministrant jest odpowiedzialny za swoje słowa i czyny.

 

 

 

 

 

 

Rozdział II: Stroje Liturgiczne.

 

Art. 7. Stroje liturgiczne zawsze winny być czyste i wyprasowane.

 

Art. 8. Ministrant, który posiada nie schludny strój liturgiczny może zostać ukarany następującymi karami:

1.        Karne sprzątanie salki przez okres 1, 2, 3, lub 4 zbiórek;

2.       „Odesłanie na kościół” – Wtedy, gdy strój totalnie nie nadaje się służenia na Mszy Świętej

3.       Zawieszenia na okres 2 tygodni – Gdy  ministrant nie dba o swój strój przez długi okres czasu; Gdy ministrant bagatelizuje kary podane w 1 i 2 punkcie z rozdziału II art. 8

Art. 9. Ministrant, który niszczy bądź brudzi stroje innych członków Liturgicznej Służby Ołtarza podlega karze:

1.        Karnego sprzątania salki ministranckiej przez okres 1, 2, 3, 4 zbiórek;

2.       Zawieszenia na okres 2 tygodni – Gdy sytuacja notorycznie się powtarza.

Art. 10. Ministrant przychodzący po rocznej lub dłuższej przerwie bez zgody ojca moderatora
 i wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza będzie przez pół roku służył w komży.
 (Wyjątkiem są lektorzy i ceremoniarze). Jeżeli ministrant wraca do wspólnoty od miesiąca do 2 miesięcy przed kolędą, kategorycznie nie bierze w niej udziału.

·         Jeżeli nie ma rozmiaru komży na ministranta, który przyszedł po półrocznej przerwie, osoba ta, winna porozmawiać z Bratem na temat pożyczenia komży z zakrystii.

 

Art. 11. Ministrant przychodzący po przerwie łamiący Art. 10 zostanie poddany karze ustalonej przez ojca moderatora i prezesa lub w-ce prezesa. 

 

Art. 12. W albach mogą służyć jednie lektorzy i ministranci Słowa Bożego będący członkami Liturgicznej Służby Ołtarza powyżej 8 lat służby.

 

Art. 13.  W paskach służą nowo przyjęci aspiranci. Kandydaci winni Służyć Panu Bogu Wszechmogącemu w komży.   

 

 

 

 

 Rozdział III: Przydzielanie funkcji na Uroczystą Liturgię z okazji świąt kościelnych.

 

Art. 14. Funkcje, jakie będą pełnić ministranci na poszczególne uroczystości kościelne, wyznacza się na zbiórkach ministranckich z wyprzedzeniem 3 tygodni.

·         Każdy ministrant wyznaczony do danej funkcji ma obowiązek stawić się na salce ministranckiej o wcześniej podanej godzinie. ( Jeżeli nie podano godziny to 30 minut przed rozpoczęciem Eucharystii).

·         Jeżeli dana Uroczystość przypada w Niedzielę, a Uroczysta Liturgia  przypada na inną godzinę, niż dany ministrant ma dyżur, ministrant zobowiązany jest do odbycia swojego dyżuru i przybycia na Uroczystą Liturgię. – Jeżeli na zbiórce zostanie ogłoszone zwolnienie z dyżurów na ten dzień, to ministrant nie ma obowiązku być na swoim dyżurze. Ministrant może zostać zwolniony z dyżuru, gdy się usprawiedliwi.

·         Ministrant pełni funkcję odpowiadającą jego formacji rocznej.

 

Art. 15. Każdy ministrant ma prawo głosu przy ustalaniu funkcji na Uroczysta Liturgię
 i możliwość wyrażania swojej opinii na temat przydzielonej funkcji. 

 

Art. 16. Nie wolno zmieniać obstawy ustalonej na zbiórce, bez zgody wszystkich członków LSO.

 

Art. 17.  Ministrant łamiący Art. 16 zostanie poddany karze ustalonej przez Ojca moderatora
 i prezesa lub w-ce prezesa.

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV: Zachowanie na zbiórce, w zakrystii, na Mszy Świętej oraz na nabożeństwach oraz punktacja.

 

Art. 18.  Każdy członek Liturgicznej Służby Ołtarza obecny na obowiązkowej zbiórce w sobotę o godzinie 9:00 winien zachować ciszę podczas modlitwy i głównej części spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

Art. 19. Przed, podczas jak i po zbiórce obowiązuje zakaz bluźnienia, bicia się oraz znęcania się nad kolegami z Liturgicznej Służby Ołtarza. Każdy członek LSO jest równy ( Nie ma równych
 i równiejszych). Obowiązuje zakaz bicia innych ludzi również poza murami klasztoru.

 

Art. 20. Każdy ministrant jak i lektor w zakrystii winien zachować bezwzględną ciszę chyba,
że brat zakrystianin pozwoli na ciche rozmowy.

 

Art. 21. W Święta, podczas, których jest przewidziana Uroczysta Liturgia, ministranci nie mają wstępu do zakrystii, chyba, że wyznaczona im funkcja tego wymaga.

 

Art. 22. Do Zarządu Liturgicznej Służby Ołtarza (Prezes, W-ce Prezes, Kronikarz oraz Prezes do spraw sportu)  należy odnosić się z szacunkiem. Należy pamiętać, iż osoby na te Funkcje zostały wybrane przez Wszystkich Członków Liturgicznej Służby Ołtarza obecnych
na pierwszej zbiórce.

 

Art. 23. Każdy ministrant służąc przy ołtarzu i uczestnicząc w spotkaniach ministranckich gromadzi określoną ilość punktów: Obowiązek (Rano, Wieczorem, Niedziela) 3 pkt., Nadobowiązkowo 1 pkt., Nabożeństwo 3 pkt., Spotkanie ministrantów 10 pkt. Nieobecność na dyżurze, nabożeństwie w dniu obowiązku lub spotkaniu ministranckim 0 pkt. Zmiany
w punktacji będą oznajmiane przez moderatora na comiesięcznym spotkaniu ministrantów,
w zależności od danego miesiąca służeń. Za miesiąc ministrant powinien zdobyć oznajmioną przez moderatora liczbę punktów.

 

 

 

 

 

Rozdział V: Szacunek do Ojców Duchownych i starszych ministrantów. Kolęda.

 

 

 

 

Art. 24.  Ojcom Duchownym, którzy znajdują się w Klasztorze należy się szacunek. Ministranci, nie mogą kierować się swoimi własnymi opiniami, które mają na celu wykonanie jakiejś posługi liturgicznej.

 

Art. 25. Szacunek należy się Bratu Zakrystianinowi.

 

Art. 26. Szacunek należy okazywać także starszym ministrantom i lektorom, którzy uczęszczają do liceum bądź innej szkoły ponadgimnazjalnej, studentom i pracującym już
w swoim zawodzie. (Należy pamiętać, że oni kiedyś też przechodzili formację ministrancką,
a teraz ze względów zawodowych nie mogą uczęszczać na sobotnie zbiórki LSO.)

 

Art. 27. Na kolędę idą ministranci, których zachowanie nie stawia żadnych zastrzeżeń i Ci, którzy posiadają dodatnią liczbę punktów. ( 1 punkt za ukończenie danego miesiąca 
z dodatnią liczbą punktów; -1 punkt za ukończenie danego miesiąca z ujemną liczbą punktów.)

 

Art. 28. Ministrant zawieszony 3-krotnie podczas roku (od XII do XI) oraz ministranci, posiadający ujemną liczbę punktów są pozbawieni kolędy.

·         Jeżeli z przyczyn losowych brakuje ministrantów to w/w mają prawo być dopuszczeni na dany dzień do chodzenia po kolędzie.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI: Salka ministrancka. Organizacja ministrantów.

 

Art. 29. Za porządek w salce ministranckiej oraz w pomieszczeniach, z których korzysta LSO, odpowiadają między innymi ministranci.

 

Art. 30. Ustalonego grafiku Sprzątania należy przestrzegać. ( Z prośbą o jakąś zmianę należy kierować się do Prezesa lub W-ce Prezesa Liturgicznej Służby Ołtarza.)

·         W razie „ucieczki” Prezes wraz w V-ce Prezesem „uciekinierowi” ustalają od 2 – 5 karnych dyżurów utrzymania czystości na salce w ustalonych przez nich terminach.

 

Art. 31. Za zniszczenia  na salce jak i w klasztorze, będzie odpowiadał ministrant, który tego defektu dokonał. ( Ministrant ten będzie ponosił karę pieniężną, która będzie pokrywała koszty naprawy.)

 

Art. 32.  Każdy ministrant, który został oficjalnie przyjęty do Wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza posiada Kartę ministranta, którą przechuje Prezes lub W-ce Prezes LSO. ( Informacje w niej zawarte to: nazwisko i imię ministranta; data urodzenia; nr telefonu; nr telefonu rodziców; Uwagi – o wpisaniu jakiejś uwagi decyduje Ojciec Moderator, Prezes i W-ce Prezes.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI: Animatorzy. Formacja ministrancka.

 

Art. 33. Animatorem zostaje się wtedy, gdy zostanie się wypromowanym na lektora przez
 ks. Biskupa.

  • W przypadku braku chętnych lektorów do objęcia funkcji animatora grupy formacyjnej, pozostali animatorzy winni wybrać ministrantów, którzy będą pełnić posługę animatora. Animatorzy wybierają ministranta do posługi animatora również wtedy, gdy lektor nie jest obecny na większości zbiórek lub nie ma czasu na prowadzenie grupy formacyjnej.

 

Art. 34. Każdy ministrant ma obowiązek uczestniczenia w formacji, do której zostanie przypisany przez zespół animatorski i moderatora.

 

Art. 35. Uczestnik, ma obowiązek informowania swojego animatora o powodach swoich nieobecności na zbiórkach i dyżurach.

Małą Konstytucję Liturgicznej Służby Ołtarza uchwalono ……………………………………………….

 

Podpisano:

 

 

Ojciec Moderator                              Prezes LSO                             W-ce Prezes LSO
Jordan Dąbrowski                              Krystian Kowalski                  Łukasz Szczech

 

 

Istnieje możliwość dodania nowelizacji do Małej Konstytucji Liturgicznej Służby Ołtarza, uchwalonej przez zarząd LSO w porozumieniu z moderatorem i resztą członków Liturgicznej Służby  Ołtarza.

 

 

Małą Konstytucję Liturgicznej Służby Ołtarza podpisali: 
Ówczesny Ojciec Moderator oraz ówcześni Prezesi Liturgicznej Służby Ołtarza.